bệnh nhân được đặt bốn trong vùng răng

Dữ liệu dược thu thập từ bệnh nhân và với độ tuổi trung bình là .Tuổi trung bình khi mang hàm giả toàn bộ lần đầu tiên là .Tất cả các bệnh nhân được đặt bốn trong vùng răng trước hàm dưới và các implant dược cho tải lực tức thì. Lực xoắn khi đặt implant vào tối thiểu là. Liên quan đến các phép đo mức bờ xương, độ kiên định và độ thống nhất gần như tuyệt đối. Đối với cả hai phép đo khi vừa đặt implant và sau tháng, hệ số tương quan trong lớp là. Trình bày mức trung bình bờ xương ở cả hai bên khi vừa đặt implant và sau tháng. Phép kiểm bắt cặp cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa vị trí gần và xa tại thời điểm đặt implant và sau tháng.

3-1524285552093706523432

Mức bờ xương tăng lên giữa lúc đặt implant và tháng ở phía gần và phía xa. Biểu đồ thanh với các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn ở vị trí phía gần và phía xa được trình bày ở. Chỉ duy nhất một bệnh nhân thiếu hai mục liên quan đến. Điểm trung bình và độ lệch chuẩn của sáu nam và hai nữ được trình bày ở. Điểm trung bình và độ lệch chuẩn về mức độ hài lòng của bệnh nhân được trình bày trong, có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế có hiệu quả về mặt kinh tế để giữ dính hàm giả ở hàm dưới mất răng toàn bộ, đặc biệt ở những bệnh nhân có sống hàm dưới hẹp, cần phải tăng thể tích xương. Nghiên cứu này đã báo cáo tỉ lệ thành công là đối với các dùng để lưu giữ hàm phủ hàm dưới. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy tỉ lệ thành công của cao tương tự khi nâng đỡ hàm phủ hàm dưới. Đánh giá mức xương quanh implant trên phim X quang được thực hiện bằng cách chụp toàn cảnh tại thời điểm đặt implant và tháng sau đó.

Nguồn Nha Khoa

comments